English

Aktuality

30. května 2018

Budoucnost netradičních ochranných známek

Právní ochranu označení výrobků a služeb ve formě ochranných známek na území České republiky poskytuje zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. V důsledku zavedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 o ochranných známkách, která vstoupila v platnost dne 13. ledna 2016, je v současné době připravována novela zákona o…

Právní ochranu označení výrobků a služeb ve formě ochranných známek na území České republiky poskytuje zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. V důsledku zavedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 o ochranných známkách, která vstoupila v platnost dne 13. ledna 2016, je v současné době připravována novela zákona o ochranných známkách. Vládní návrh této novely schválila vláda České republiky usnesením č. 216 ze dne 11. dubna 2018, ve kterém mimo jiné uložila ministru průmyslu a obchodu a ministru spravedlnosti vypracovat ve spolupráci s předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví konečné znění návrhu a také doporučila, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas již v prvém čtení legislativního procesu. Novela by měla vstoupit v účinnost počátkem roku 2019. (…)S ohledem na výše zmíněnou evropskou legislativu by jednou z významných změn plánované novely zákona o ochranných známkách měla být změna ustanovení § 1 předmětného zákona. Z definice označení, které může tvořit ochrannou známku, by měl být napříště vyloučen stávající požadavek grafické znázornitelnosti.

více »
24. května 2018

Je nutné ve společnosti s ručením omezeným ke změně společenské smlouvy při hlasování per rollam dodržet formu notářského zápisu?

Tato právní otázka je předmětem veřejné diskuse posledních několika let a nutno uvést, že ačkoli právní věda již došla k jejímu řešení, soudní praxe se s ní, jakož i interpretačními úskalími s touto otázkou spojenými dodnes zcela nevypořádala. V rámci diskuse a řešení výše nastíněné otázky byl mj. Vrchním soudem v Praze přijat závěr, že nikoli,…

Tato právní otázka je předmětem veřejné diskuse posledních několika let a nutno uvést, že ačkoli právní věda již došla k jejímu řešení, soudní praxe se s ní, jakož i interpretačními úskalími s touto otázkou spojenými dodnes zcela nevypořádala. V rámci diskuse a řešení výše nastíněné otázky byl mj. Vrchním soudem v Praze přijat závěr, že nikoli, tj. že ke změně společenské smlouvy ve společnosti s ručením omezeným při hlasování per rollam dodržet formu notářského zápisu není třeba. V případě, že máte zájem o právní služby v oblasti korporátního práva, obracejte se prosím na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
20. března 2018

HKR PODPORUJE ČESKOU ADVOKÁTNÍ KOMORU PŘI OBRANĚ ADVOKÁTNÍ MLČENLIVOSTI

Naše advokátní kancelář plně stojí za Českou advokátní komorou při jejím úsilí o prosazení zodpovědného přístupu zákonodárců k transpozici směrnice EU DAC5 do českého právního řádu. Sdílíme obavy, které vyjádřil předseda ČAK ve svém dopisu určeném poslankyním a poslancům, k němuž se připojila také Notářská komora ČR a Komora daňových poradců …

Naše advokátní kancelář plně stojí za Českou advokátní komorou při jejím úsilí o prosazení zodpovědného přístupu zákonodárců k transpozici směrnice EU DAC5 do českého právního řádu. Sdílíme obavy, které vyjádřil předseda ČAK ve svém dopisu určeném poslankyním a poslancům, k němuž se připojila také Notářská komora ČR a Komora daňových poradců (znění dopisu zde). Bereme vážně povinnost mlčenlivosti, kterou jsme vázáni vůči našim klientům, i její význam pro zachování právního státu. Pozměňovací návrh Pirátské strany k návrhu novely daňového řádu, jehož schválení by znamenalo vydání našich klientů napospas značně volnému uvážení úředníků finanční správy, proto považujeme za nepřijatelný a protiústavní.

více »
5. ledna 2018

ZMĚNA FINANČNÍCH LIMITŮ PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S účinnosti od 1. 1. 2018 došlo ke změně limitů určujících finanční hranici pro určení způsobu zadání veřejné zakázky, a to na základě nařízení vlády č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Jde o pravidelnou a dílčí změnu, která je…

S účinnosti od 1. 1. 2018 došlo ke změně limitů určujících finanční hranici pro určení způsobu zadání veřejné zakázky, a to na základě nařízení vlády č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Jde o pravidelnou a dílčí změnu, která je prováděna v důsledku změny měnových kurzů. Hranice pro zakázky malého rozsahu se nemění. Textace novely je dostupná na http://www.portal-vz.cz/…170-2017.pdf

V případě zájmu o právní služby v oblasti veřejných zakázek se prosím obracejte na kolegu Mgr. Petra Brejla, brejl@akhavel.cz

více »
28. prosince 2017

HKR POSKYTLA PRÁVNÍ SLUŽBY HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE PŘI AKVIZICI MINORITNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S., A SOUČASNÉM PRODEJI AKCIÍ PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ HOLDING A.S.

V listopadu a prosinci roku 2017 advokátní kancelář HKR poskytovala hlavnímu městu Praze právní poradenství při takzvaném „akciovém swapu“, tj. při ukončení účasti ve skupině Pražská teplárenská a současném nákupu akcií společnosti Pražské služby, a.s., od společností patřících ke skupině EPH. V současné době se advokátní kancelář věnuje…

V listopadu a prosinci roku 2017 advokátní kancelář HKR poskytovala hlavnímu městu Praze právní poradenství při takzvaném „akciovém swapu“, tj. při ukončení účasti ve skupině Pražská teplárenská a současném nákupu akcií společnosti Pražské služby, a.s., od společností patřících ke skupině EPH. V současné době se advokátní kancelář věnuje navazujícím krokům.

V případě zájmu o právní služby v oblasti akvizic se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »