English

Aktuality

3. března 2017

Způsob jednání právnické osoby vůči zaměstnancům podle novely občanského zákoníku

Zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony bylo s účinností ode dne 28.2.2017 zrušeno ustanovení § 164 odstavec 3 občanského zákoníku ve znění: Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči…

Zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony bylo s účinností ode dne 28.2.2017 zrušeno ustanovení § 164 odstavec 3 občanského zákoníku ve znění: Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda statutárního orgánu. Tato skutečnost se pak zapisovala do obchodního rejstříku.

Nabytím účinnosti uvedené novely občanského zákoníku u způsobu jednání právnické osoby s kolektivním statutárním orgánem (působnost statutárního orgánu náleží více osobám) obecně platí § 164 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého, neurčí-li zakladatelské právní jednání (zpravidla stanovy), jak členové kolektivního statutárního orgánu právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně.

Nadále tedy již není účinná ani judikatura Nejvyššího soudu k této otázce, např. rozhodnutí ve věci sp. zn. 29 Cdo 880/2015 má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, neuplatní se pro zastupování právnické osoby členy statutárního orgánu při právních jednání vůči zaměstnancům způsob zastupování podle §164 odst. 2 občanského zákoníku, nýbrž se uplatní speciální právní úprava podle § 164 odst. 3 občanského zákoníku.

V případě zájmu o poskytnutí právních služeb v oblasti korporátního práva se prosím obracejte na advokáta Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
28. února 2017

HKR poskytla právní služby DIAMO státní podnik při akvizici závodu OKD, a.s.

V lednu a únoru letošního roku advokátní kancelář HKR poskytovala komplexní právní poradenství státnímu podniku DIAMO ve věci akvizice závodu OKD, a.s., které zahrnovalo nastavení podmínek transakce, provedení právního auditu závodu OKD, a.s. a revizi smluvní dokumentace.

V případě zájmu o právní služby v oblasti akvizic se prosím obracejte na…

V lednu a únoru letošního roku advokátní kancelář HKR poskytovala komplexní právní poradenství státnímu podniku DIAMO ve věci akvizice závodu OKD, a.s., které zahrnovalo nastavení podmínek transakce, provedení právního auditu závodu OKD, a.s. a revizi smluvní dokumentace.

V případě zájmu o právní služby v oblasti akvizic se prosím obracejte na advokáta Lukáše Křečka, krecek@akhavel.cz

více »
20. ledna 2017

Zaměstnanci opět povinně zasednou do dozorčích rad větších firem

Dne 14.1.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon č. 458/2016 Sb., dle které třetinu míst v dozorčích radách obchodních korporací s více než 500 pracovníky budou mít vyhrazenu zástupci zaměstnanců. Pokud se obchodní korporace této povinnosti nepodřídí, bude…

Dne 14.1.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon č. 458/2016 Sb., dle které třetinu míst v dozorčích radách obchodních korporací s více než 500 pracovníky budou mít vyhrazenu zástupci zaměstnanců. Pokud se obchodní korporace této povinnosti nepodřídí, bude jim hrozit až soudní zrušení a následná likvidace. Z novely plyne, že

  • zaměstnanci budou mít právo obsadit 1/3 míst, zbylé 2/3 bude volit valná hromada
  • v obchodních korporacích s monistickým systémem by zaměstnanci měli být nově zastoupeni ve správních radách
  • obchodní korporace budou povinny změnit stanovy a složení dozorčí rady do 2 let od účinnosti novely, tj. do 14.1.2019.

V případě zájmu o právní služby v oblasti obchodních korporací se prosím obracejte na advokáta Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
1. prosince 2016

Podstatné legislativní změny týkající se prokazování původu majetku

Zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, nabývá účinnosti dne 1.12.2016. Účelem zákona je podle důvodové zprávy efektivní zdanění nepřiznaných příjmů. Vztahuje se na fyzické osoby, právnické osoby, rezidenty i nerezidenty. Nová úprava sice nepřináší zavedení plošných majetkových přiznání.…

Zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, nabývá účinnosti dne 1.12.2016. Účelem zákona je podle důvodové zprávy efektivní zdanění nepřiznaných příjmů. Vztahuje se na fyzické osoby, právnické osoby, rezidenty i nerezidenty. Nová úprava sice nepřináší zavedení plošných majetkových přiznání. Dochází však k rozšíření procesních nástrojů, kterými správce daně může odhalit porušení povinnosti řádně tvrdit a přiznat daň. Klade větší důkazní břemeno na daňový subjekt při prokazování původu majetku získaného v minulosti. Tento zákon významně propojil daňovou a trestněprávní rovinu.V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »
17. litopadu 2016

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Od 1. prosince 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Klíčové změny spočívají v rozšíření okruhu trestných činů, za které bude moci být právnická osoba trestně odpovědná a dále v podstatném posunu v oblasti přičitatelnosti a zproštění se trestní…

Od 1. prosince 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Klíčové změny spočívají v rozšíření okruhu trestných činů, za které bude moci být právnická osoba trestně odpovědná a dále v podstatném posunu v oblasti přičitatelnosti a zproštění se trestní odpovědnosti. Právnické osoby budou nově moci být trestně stíhány například za trestný čin pomluvy, zpronevěry, krádeže či porušování povinnosti při správě cizího majetku. Trestné činy, jež budou v novelizovaném znění zákona u právnických osob vyloučeny, jsou především takové trestné činy, které jsou úzce spjaté s jednáním fyzických osob a jejichž spáchání právnickou osobou by bylo prakticky nereálné. Jde např. o trestný čin vraždy, rvačky, opilství či vlastizrady. V případě zájmu o právní služby v oblasti trestního práva se prosím obracejte na Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »