English

Aktuality

28. února 2017

HKR poskytla právní služby DIAMO státní podnik při akvizici závodu OKD, a.s.

V lednu a únoru letošního roku advokátní kancelář HKR poskytovala komplexní právní poradenství státnímu podniku DIAMO ve věci akvizice závodu OKD, a.s., které zahrnovalo nastavení podmínek transakce, provedení právního auditu závodu OKD, a.s. a revizi smluvní dokumentace.

V případě zájmu o právní služby v oblasti akvizic se prosím obracejte na…

V lednu a únoru letošního roku advokátní kancelář HKR poskytovala komplexní právní poradenství státnímu podniku DIAMO ve věci akvizice závodu OKD, a.s., které zahrnovalo nastavení podmínek transakce, provedení právního auditu závodu OKD, a.s. a revizi smluvní dokumentace.

V případě zájmu o právní služby v oblasti akvizic se prosím obracejte na advokáta Lukáše Křečka, krecek@akhavel.cz

více »
20. ledna 2017

Zaměstnanci opět povinně zasednou do dozorčích rad větších firem

Dne 14.1.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon č. 458/2016 Sb., dle které třetinu míst v dozorčích radách obchodních korporací s více než 500 pracovníky budou mít vyhrazenu zástupci zaměstnanců. Pokud se obchodní korporace této povinnosti nepodřídí, bude…

Dne 14.1.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon č. 458/2016 Sb., dle které třetinu míst v dozorčích radách obchodních korporací s více než 500 pracovníky budou mít vyhrazenu zástupci zaměstnanců. Pokud se obchodní korporace této povinnosti nepodřídí, bude jim hrozit až soudní zrušení a následná likvidace. Z novely plyne, že

  • zaměstnanci budou mít právo obsadit 1/3 míst, zbylé 2/3 bude volit valná hromada
  • v obchodních korporacích s monistickým systémem by zaměstnanci měli být nově zastoupeni ve správních radách
  • obchodní korporace budou povinny změnit stanovy a složení dozorčí rady do 2 let od účinnosti novely, tj. do 14.1.2019.

V případě zájmu o právní služby v oblasti obchodních korporací se prosím obracejte na advokáta Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
1. prosince 2016

Podstatné legislativní změny týkající se prokazování původu majetku

Zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, nabývá účinnosti dne 1.12.2016. Účelem zákona je podle důvodové zprávy efektivní zdanění nepřiznaných příjmů. Vztahuje se na fyzické osoby, právnické osoby, rezidenty i nerezidenty. Nová úprava sice nepřináší zavedení plošných majetkových přiznání.…

Zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, nabývá účinnosti dne 1.12.2016. Účelem zákona je podle důvodové zprávy efektivní zdanění nepřiznaných příjmů. Vztahuje se na fyzické osoby, právnické osoby, rezidenty i nerezidenty. Nová úprava sice nepřináší zavedení plošných majetkových přiznání. Dochází však k rozšíření procesních nástrojů, kterými správce daně může odhalit porušení povinnosti řádně tvrdit a přiznat daň. Klade větší důkazní břemeno na daňový subjekt při prokazování původu majetku získaného v minulosti. Tento zákon významně propojil daňovou a trestněprávní rovinu.V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »
17. litopadu 2016

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Od 1. prosince 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Klíčové změny spočívají v rozšíření okruhu trestných činů, za které bude moci být právnická osoba trestně odpovědná a dále v podstatném posunu v oblasti přičitatelnosti a zproštění se trestní…

Od 1. prosince 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Klíčové změny spočívají v rozšíření okruhu trestných činů, za které bude moci být právnická osoba trestně odpovědná a dále v podstatném posunu v oblasti přičitatelnosti a zproštění se trestní odpovědnosti. Právnické osoby budou nově moci být trestně stíhány například za trestný čin pomluvy, zpronevěry, krádeže či porušování povinnosti při správě cizího majetku. Trestné činy, jež budou v novelizovaném znění zákona u právnických osob vyloučeny, jsou především takové trestné činy, které jsou úzce spjaté s jednáním fyzických osob a jejichž spáchání právnickou osobou by bylo prakticky nereálné. Jde např. o trestný čin vraždy, rvačky, opilství či vlastizrady. V případě zájmu o právní služby v oblasti trestního práva se prosím obracejte na Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »
10. září 2016

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 vždy nabyvatel

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Podstatnou změnou, kterou novela přináší, je skutečnost, že s účinnosti od 1.11.2016 daň z nabytí nemovitých věcí platí pouze nabyvatel. Rozhodným…

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Podstatnou změnou, kterou novela přináší, je skutečnost, že s účinnosti od 1.11.2016 daň z nabytí nemovitých věcí platí pouze nabyvatel. Rozhodným dnem pro aplikaci příslušné změny je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění zákonného opatření, tj. před novelou. Změny zakotvené v novele se budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb týkajících se nemovitostí se prosím obracejte na partnerku HKR Kateřinu Ryšavou, rysava@akhavel.cz.

více »