English

Aktuality

31. srpna 2021

UJEDNÁNÍ O DŮVODECH ODMÍTNUTÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ A SOULAD S DOBRÝMI MRAVY, VEŘEJNÝM POŘÁDKEM ČI OCHRANOU PRÁV TÝKAJÍCÍCH SE POSTAVENÍ OSOB

Nejvyšší soud se zabýval povahou § 2809 ObčZ a uzavřel, že jde o ustanovení dispozitivní, které nebrání smluvním stranám pojistné smlouvy doplnit důvody odmítnutí pojistného plnění a sjednat si možnost odmítnutí pojistného plnění pro případ, že se pojistník bude domáhat pojistného plnění podáním vědomě nesprávného vysvětlení vzniku a okolností…

Nejvyšší soud se zabýval povahou § 2809 ObčZ a uzavřel, že jde o ustanovení dispozitivní, které nebrání smluvním stranám pojistné smlouvy doplnit důvody odmítnutí pojistného plnění a sjednat si možnost odmítnutí pojistného plnění pro případ, že se pojistník bude domáhat pojistného plnění podáním vědomě nesprávného vysvětlení vzniku a okolností pojistné události. Nejvyšší soud zhodnotil povahu § 2809 ObčZ rovněž v kontextu porušení dobrých mravů, veřejného pořádku nebo práv týkajících se postavení osob. Ustanovení § 2809 ObčZ neobsahuje explicitní ani implicitní zákaz odchylného ujednání o důvodech odmítnutí pojistného plnění; nezakazuje ani smluvní vyloučení aplikovatelnosti pravidla tam obsaženého, ani ujednání o dalších důvodech odmítnutí pojistného plnění, jež by byly vázány na způsob vysvětlení vzniku pojistné události. Ujednání, v rámci smluvní volnosti a autonomie vůle (§ 1 odst. 2 ObčZ) směřující k tomu, aby vznik pojistné události byl pro vznik povinnosti pojistného plnění vysvětlen korektně, nemůže porušovat dobré mravy, veřejný pořádek či práva týkající se postavení osob (§ 1 odst. 2 ObčZ). V případě zájmu o právní služby v oblasti pojišťovnictví se obracejte na kolegu Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »
1. srpna 2021

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST OBCE

Nejvyšší soud nově judikoval, že vstupuje-li do kontraktačního procesu obec, je jako veřejnoprávní korporace mající podklad v právu veřejném a podléhající zvláštní zákonné úpravě nakládání s majetkem povinna dbát závazných regulativů upravujících základní podmínky pro formování její vůle a pro transparentní nakládání s majetkem. Ač je subjektem…

Nejvyšší soud nově judikoval, že vstupuje-li do kontraktačního procesu obec, je jako veřejnoprávní korporace mající podklad v právu veřejném a podléhající zvláštní zákonné úpravě nakládání s majetkem povinna dbát závazných regulativů upravujících základní podmínky pro formování její vůle a pro transparentní nakládání s majetkem. Ač je subjektem práva vstupujícím do soukromoprávních vztahů a má v těchto vztazích v zásadě rovné postavení s jinými právnickými a fyzickými osobami, není její pozice bez dalšího plně ztotožnitelná s postavením jednotlivce, neboť ani v takových vztazích obec nedisponuje zcela autonomní vůlí a její jednání se musí řídit zákonem. Péče o majetek obce a výkon vlastnického práva k němu není nechána na volné úvaze, jako u jiných vlastníků, jelikož kvalifikovaná starost o obecní majetek je naplněním jednoho z veřejných zájmů, k jehož zabezpečení si obec musí vytvořit materiální a personální předpoklady. Proto také teprve usnesení příslušného orgánu obce představuje materiálně právní podmínku pro vyjádření projevu vůle obce, který se stává perfektním (formálně navenek vyjádřeným) teprve v případě podpisu příslušné smlouvy starostou, případně místostarostou, není-li v souladu se zákonem příslušná působnost zcela nebo zčásti svěřena příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce. Od uvedeného nelze odhlížet ani při posuzování poctivosti jednání stran v procesu uzavírání smlouvy a důvodů, jež je případně vedou k ukončení jednání o zamýšlené smlouvě. Vstoupí-li určitá osoba do kontraktačního procesu s obcí, musí si být (v souladu s obecnou zásadou, že neznalost práva neomlouvá) vědoma zákonných požadavků na majetkoprávní jednání obce. Při posuzování, zda se spolukontrahentovi mohlo jevit uzavření smlouvy jako vysoce pravděpodobné a mohl mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, je tak možné přihlížet i k tomu, zda postup obce jako potenciálního smluvního partnera odpovídal zákonným požadavkům na nakládání s majetkem obce, včetně toho, byl-li v kontextu dané situace udělen či byl-li alespoň očekávatelný souhlas orgánů vyžadovaný k příslušné majetkové transakci. Jestliže tedy obec jakožto účastník soukromoprávních vztahů má v zásadě rovné postavení s jinými právnickými a fyzickými osobami, pak přestože je nutné respektovat specifika vyplývající ze zákonných limitů při nakládání s obecním majetkem (zejména zveřejnění záměru a jeho schválení příslušným orgánem), nelze jí ani z pohledu § 1729 o. z. přiznávat výsady nad rámec zákonem stanovených požadavků na hospodaření obcí a zbavovat ji odpovědnosti za nepoctivé jednání vůči smluvnímu protějšku.

V případě zájmu o právní služby v oblasti práva municipalit se obracejte na kolegu Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
3. května 2021

HKR jako zástupce Statutárního města Brna uspěla ve významném sporu

HKR zastupuje Statutární město Brno ve sporu o věcněprávní povahu účelových komunikací na pozemcích v lokalitě za Lužánkami. Na kauze spolupracujeme s JUDr. Adamem Zítkem, Ph.D. Náročný komplex sporů, v němž už jsme dosáhli několika dílčích úspěchů, nyní dospěl k prvnímu vyvrcholení. Městský soud v Brně jako prvoinstanční soud totiž vyhověl žalobě…

HKR zastupuje Statutární město Brno ve sporu o věcněprávní povahu účelových komunikací na pozemcích v lokalitě za Lužánkami. Na kauze spolupracujeme s JUDr. Adamem Zítkem, Ph.D. Náročný komplex sporů, v němž už jsme dosáhli několika dílčích úspěchů, nyní dospěl k prvnímu vyvrcholení. Městský soud v Brně jako prvoinstanční soud totiž vyhověl žalobě na určení vlastnického práva, když se ztotožnil s námi předloženou argumentací. Další podrobnosti a ohlasy například zde: https://www.ceskatelevize.cz/…v-regionech/https://www.brno.cz/…odl-mestsky/

více »
3. dubna 2021

HKR POSKYTLA PRÁVNÍ SLUŽBY STÁTNÍMU PODNIKU DIAMO PŘI PŘEVZETÍ ZÁVODU OKD, A.S.

V průběhu posledních měsíců HKR poskytovala své služby státnímu podniku DIAMO při převzetí částí závodu OKD, a.s., které bylo v prosinci 2020 a následně v únoru 2021 úspěšně završeno podpisem smluvní dokumentace. Další informace na https://www.diamo.cz/…Bn%C3%AD.pdf https://www.diamo.cz/storage

V průběhu posledních měsíců HKR poskytovala své služby státnímu podniku DIAMO při převzetí částí závodu OKD, a.s., které bylo v prosinci 2020 a následně v únoru 2021 úspěšně završeno podpisem smluvní dokumentace. Další informace na https://www.diamo.cz/…Bn%C3%AD.pdf https://www.diamo.cz/…IAMO_PDF.pdf V případě zájmu o právní služby v oblasti M&A se prosím obracejte na Mgr. Lukáše Křečka, krecek@akhavel.cz

více »
26. litopadu 2020

HKR POSKYTLA PRÁVNÍ SLUŽBY CONSILTECH PŘI AKVIZICI VÝROBCE KOL BIKE FUN

V rámci svého poradenství v oblasti M&A právníci HKR poskytovali v průběhu tohoto roku právní poradenství společnosti CONSILTECH při akvizici významného evropského výrobce kol BIKE FUN, která byla v listopadu úspěšně završena podpisem smluvní dokumentace. Další informace k akvizici https://byznys.ihned.cz/…dotahl-koupi

V rámci svého poradenství v oblasti M&A právníci HKR poskytovali v průběhu tohoto roku právní poradenství společnosti CONSILTECH při akvizici významného evropského výrobce kol BIKE FUN, která byla v listopadu úspěšně završena podpisem smluvní dokumentace. Další informace k akvizici https://byznys.ihned.cz/…do-zahranici V případě zájmu o právní služby v oblasti M&A se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »